در باره ما

دژ

دژ به قلم سهیل عربی‌ #برازگیانتبعید یا نفی بلد مجازاتی است که در ایران پیشینه‌ای دیرینه دارد. نفی بلد مجازاتی...