در باره ما

بيانيه شوراى “ما از مذهب رويگردانيم” (اكس مسلم) در اسکاندیناوی

ما٬ آتئيستها و كسانى كه از اسلام روى برگردانده ايم پيوستن خود را به كمپين سراسري”ما از مذهب روي گردانده ايم”

در اسکاندیناوی اعلام ميكنيم.

ما اعلام ميكنيم كه هيچكس نبايد تحت عنوان مسلمان طبقه بندى شده و داراى حقوق ويژه فرهنگى و يا توسط رهبران

خودگمارده سازمانها و مجامع اسلامي نمايندگي شوند.

ما كه با اسم و عكس خود پا پيش گذاشته ايم تا اين كمپين را دراسکاندیناوی بر پا كنيم٬ نماينده تعداد بيشمارى

از انسانهايي هستيم كه بدليل مهر ” مرتد ” خوردن٬كه بر اساس قوانين اسلامي مجازات مرگ را در بر دارد٬

قادر نبوده اند در اين كمپين شركت كنند.

ما با اين كار خود تابوى روى گرداندن از اسلام و مسلمان بودن را شكسته و در عين حال از جهان شمول بودن

حقوق و ارزشهاى انسانى٬ از شعور انسانى٬ و از سكولاريزم دفاع مي كنيم.در حاليكه مذهب يا نداشتن مذهب امر

خصوصي انسانهاست٬ مداخلات روزمره و هر چه بيشتر مذهب٬ علي الخصوص مذهب اسلام٬ در زندگي انسانها

در دنياى كنوني٬هر چه بيشتر لزوم وجود كمپين “ما از مذهب روى گردانده ايم” و اعلام مواضع آن را ايجاب ميكند.

ما نماينده اكثريت قريب به اتفاق سكولارها و انسانهاى معترض و مبارز در اروپا و ديگر كشورهاى جهان از جمله ايران هستيم.

در راستاى اهداف شوراى “ما از مذهب روي گردانيم” در آلمان:

١. ما خواستار حقوق جهان شمول و برابر براى همه شهروندان هستيم. ما مخالف نسبيت فرهنگي٬

تحمل اعتقادات ضد انساني٬ تبعيض٬ و تجاوز به حقوق انسانها تحت لواى احترام به مذهب و يا فرهنگ هستيم.

٢. ما خواستار آزادى انتقاد از مذهب هستيم. همچنين خواستار ممنوع كردن محدوديت آزادى بدون قيد و شرط انتقاد

و اظهار نظر در مورد مذهب تحت لواى “حرمت” به مذاهب هستيم.

٣ . ما خواستار آزادى مذهب و همچنين آزادى بي مذهبي و بي خدايي هستيم.

٤. ما خواستار جدايي مذهب از دولت٬ قانون و آموزش و پرورش هستيم.

٥. ما خواستار ممنوعيت مراسم و عادات مذهبي٬ احكام و فعاليتهاى عقب مانده مذهبي كه تماما

در مغايرت با آزادى و حقوق انساني است هستيم.

٦. ما خواستار لغو تمامي مراسم مذهبي و فرهنگي محدود كننده و عقب مانده كه در مغايرت با استقلال

و اراده آزاد زنان است٬ ميباشيم. ما همچنين خواستار لغو هر گونه جدايي بر اساس جنسيت هستيم.

٧. ما خواستار لغو هر گونه دخالتگرى مراجع٬ افراد خانواده و بستگان٬ و يا مراجع قانوني٬

در زندگي خصوصي زنان و مردان و اوامر شخصي٬ احساسي٬ و روابط و تمايلات جنسي آنان هستيم.

٨. ما خواستار حمايت از كودكان در برابر هر گونه تجاوز به حقوقشان و سو استفاده از آنان

توسط مذاهب و مراكز مذهبي هستيم.

٩. ما خواستار ممنوعيت هر گونه حمايت مالي٬ مادى و اخلاقي دولت و مراكز دولتي از مذهب٬ فعاليتهاى

مذهبي٬ و مراكز مذهبي هستيم.

١٠. ما خواستار ممنوعيت هر گونه ارعاب و تهديدهاى مذهبي هستيم.

 
 اخبار:
 • تناقضات قرآن: قسمت دوم
 • زنبارگی محمد
 • ادیان
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • آیا جنبش اسلام سیاسی رو به نابودی میرود؟
 • 22 August 2020 is being established as the first Apostasy Day by an international coalition of ex-Muslim organisations.
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • در شمال غربی پاریس، اسلامیستها سر یک معلم را از تنش جدا کردند، چرا که او کاریکاتور محمد را به شاگردانش نشان داده بود!
 • چطور شد که مرتد شدم ؟
 • گفتند: به خون شما نیاز داریم،زهرا توتونچی
 • ا خلاقیات در  آتئیسم
 • حزب کمونیست کارگری متفاوت است! در چنبره توجیه اسلام پرستی شاه
 •  
   

  © 2008 - 2020 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.