شورای مرکزی اکس مسلم  
 اخبار:
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • زن ستیزی در جوامع اسلامی بخش دوم
 • زن ستیزی در جوامع اسلامی
 • شادی یک حق اجتناب ناپذیر است!
 • نه به حجاب!
 • نه به حجاب اجباری!
 •  
   

  © 2008 - 2019 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.