دکتر علی شریعتی در کتاب گفتگوهای تنهایی مینویسد
 فرزاد احمدی

 

دکتر علی شریعتی در کتاب گفتگوهای تنهایی مینویسد: ” زهد بیهوده می کوشد تا بدون حل تضاد های طبقاتی و تحقق سوسیالیسم، توحید و اخلاق و تکامل معنوی را در جامعه احیا کند. ” این نشان میدهد که حتی شریعتی که خود یک مسلمان متعصب و از بنیان گذاران اسلام سیاسی بود در برابر عظمت سوسیالیسم لب به اعتراف گشوده است. وی معتقد بود برای رسیدن به اخلاق اول باید تضاد های طبقاتی حل شود؛ او در جایی دیگر مینویسد: ” آنان که عشق را در زندگی خلق جانشین نان می کنند، فریبکارانند که نام فریبشان را زهد گذاشته اند ” . امروز ایران شاهد فروپاشی اخلاق است. در جامعه ی طبقاتی که از ریشه متکی بر استثمار است اخلاق بورژوایی حاکم میشود. منصور حکمت در یک دنیای بهتر به روشنی نشان میدهد که برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل دو محور اصلی سوسیالیسم یعنی لغو کار فردی و لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید الزاما باید اجرا شود

انقلاب ایران شکست خورده است، ماهیت نظام سلطنتی و نظام جمهوری اسلامی از ریشه حاکمیت سرمایه بود. تا زمانی که استثمار وجود دارد و جامعه طبقاتی هست،  آزادی، رفاه، امنیت و تساوی حقوق زن و مرد به وجود نخواهد آمد. امروز اسلام سیاسی بزرگترین سد برای رسیدن به آزادیست. همه میدانند که ترس جمهوری اسلامی از اینترنت و رسانه های جمعی مستقل و آزاد به سبب آگاهی نسل جوان از حقوق بشر و آزادی های فردی است

 
 اخبار:
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 • سمینارهای شوراي مركزي اكس مسلم
 •  فعالیتها:
 • وجود حکم سنگسار در قانون جزایی افغانستان
 • رخشانه قربانی دیگر سنگساریکی دیگراز قوانین آسمانی اسلامی
 • صحنه دلخراش زجرکش کردن و به آتش کشیدن یک زن، و میکروب نفرت انگیزی به نام اسلام!
 • در دفاع از آزادي بيان در آلمان
 • با تمام قوا از آزادی بیان دفاع کنیم!
 •  
   

  © 2008 - 2018 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.