ماه: اکتبر 2015

  • راسیسم و نژادپرستی باید با سد انسانیت روبرو شود!

    راسیسم و نژادپرستی باید با سد انسانیت روبرو شود!

    بیانیه ۵ سازمان و نهاد علیه تحریکات راسیستی در سوئد جنایت راسیستی پنجشنبه ۲۲ اکتبر در مدرسه  “کرونا” در “ترول هتتان” که منجر به کشته و زخمی شدن چهار انسان بی گناه شد ما و همه سوئد را در شوک  فرو برد. این البته حادثه ای در آسمان بی ابر نبود. طی روزهای اخیر نیز […]