در سال ٢٠١٣زن محجبه آمریکایی ـ نظمه خان، روز اول فوریه را روز جهانی حجاب نام نهاد و در این روز از زنانی که خودشان هم مسلمان نیستند در خواست می کند که حجاب سر کرده و تجربه خودشان را از حجاب بیان کنند.

این آکسیون در بهترین حالت یک مضحکه تلخ است، چرا که این حقیقت دردناک را نادیده می گیرد که در دوران معا صر میلیونها زن و دختر اسیر دست حکومتها و جریاناتی همچون حزب الله و طالبان، داعش و جمهوری اسلامی ایران و دولت عربستان سعودی و همچنین اسیر قوانین و سنتهای اسلامی هستند که زن را نیمه انسان حساب کرده و برایش مقرراتی تعیین میکند که از جمله آن مقررات تحمیل حجاب اجباری است تجربه ما انسانهای آزادی خواه و برابری طلب که زیر سلطه چنین حکومتهایی بوده ایم و و روزانه برعلیه آن مبارزه کرده ایم چیز دیگری را بیان می کند.تجربه ما و حقیقت زندگی ما می گوید حجاب جز تبعیض، جدا سازی و تحمیل بی حقوقی به زنان و کودکان نیست و برگزاری چنین روزی، بی حقوقی و تبعیض را پرده پوشی می کند و آب به آسیاب ارتجاع اسلامی می ریزد.

این خانم و همراهانش که می خواهند حجاب را تجربه کنند، آیا حاضر هستند سنگسار و شلاق که جزء قوانین اسلامی است را تجربه کنند؟ آیا می پذیرند که زن برده جنسی مرد است و برای اینکه مردان تحریک نشوند، زنان باید حجاب داشته باشند؟ آیا می توانند بپذیرند که در کشورهای اسلام زده ، با پوشش حجاب، میلیونها زن از حقوق انسانی و برابر خود محروم می شوند؟. اگر با کمی چشم باز به این دنیای امروز غرب هم نگاه کنند، محدودیتهای اجتماعی، تبعیض و جدا سازی بخصوص در مورد کودکان خانواده های مسلمان در این جوامع را به وضوح خواهند دید. . از این رو نهاد ما بارها در باره آن نوشته است و سمینارها و کنفرانسها یی برگزار کرده و اکنون نیز با تمام قوا بر علیه این روز جهانی دفاع از حجاب است و خواهان منعکس کردن صدای زنانی هست که بر علیه حجاب به خیابان میروند و همین روزها نیز با صدای بلند میگویند حجاب برای من آزادی نیست، حجاب زندان است و ما از حجاب متنفریم!

حجاب بر سر کردن از سوی برخی افراد و سازمانها بعنوان یک فعالیت علیه راسیسم به افکار عمومی فروخته میشود در حالیکه اسلام و همین تحمیل حجاب بیانگر آپارتاید جنسیتی است و راسیستها در اروپا و در غرب، با نشان دادن حجاب علیه زنان و مردم پناهنده و خارجی فضا سازی میکنند. راسیسم و مذهب ماهیتا تبعیض آمیز هستنند و ما باید با دفاع از جهانشمولی حقوق انسانی و دفاع از زنان و کودکان صفی مترقی و انسانی درست کنیم برای دفاع از آزادی پوشش و آزادی عقیده و بیان و بر علیه زن ستیزی و تحقیر و سرکوب زنان !

از این رو ما زنها و مردهای آزادیخواه و برابری طلب که از مجامع اسلامی مجبورا گریخته ایم، این بی حقوقی همه جانبه را با گوشت و پوستمان لمس کرده ایم، میگوییم:

نه به حجاب اسلامی و اجباری !

نه به روز جهانی حجاب !

نسترن گودرزی ۰۷۳۸۳۶۰۰۲

میلاد رضایی منش ۰۷۳۵۳۱۴۲۰۴

شورای مرکزی اکس مسلم ـ سوئد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.