ماه: فوریه 2019

  • زنان و اسلام

    زنان و اسلام

      وضعيت زن در حكومت اسلام ايران بيشتر از همه به وضعيت گروگانى ميماند كه هيچ كسى از بيرون قرار نيست به آنها كمكى برساند. اما دختران خيابان انقلاب، راه ديگرى را به زنان ايران نشان دادند. انتظار كشيدن و كمك از دولتهاى اروپايى،  فرجامى نخواهد داشت. بايد از خيابانهاى ايران شروع كرد. دشمن ما […]

  • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب

    گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب

      ‎روز جمعه اول فوريه، طبق قرار قبلي با شركت كنندگان در اكسيون يكديگر را در مركز شهر استكهلم ملاقت كردیم. سپس اكسيون آغاز شد. در اين اكسيون كه علیه روز جهاني حجاب توسط نهاد اكس مسل تدارك ديده شده بود، با حمل‌ پلاکاردها رو به پارلمان سوئد راه افتادیم. ميلاد رسايي منش و نسترن […]