وضعيت زن در حكومت اسلام ايران بيشتر از همه به وضعيت گروگانى ميماند كه هيچ كسى از بيرون قرار نيست به آنها كمكى برساند.
اما دختران خيابان انقلاب، راه ديگرى را به زنان ايران نشان دادند.
انتظار كشيدن و كمك از دولتهاى اروپايى،  فرجامى نخواهد داشت. بايد از خيابانهاى ايران شروع كرد.
دشمن ما همينجاست. اين همان شعار كليدى است كه مردم و زنان  ايران به آن آگاه هستند.
خيابان به مركز توجه مردم بدل شده است. از خدا و شاه و قهرمان خبرى نيست.
قهرمانان ما ويدا موحدی و آتنا دائمى هستند كه با جان خود از حقوق زنان دفاع ميكنند.
مردم اروپا بايد از زنان دفاع كنند و جان آنان را از دست گروگان گيرهاى حرفه اى جمهورى اسلامى نجات دهند.
کماله قبایی، ۷ فوریه ۲۰۱۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.