عوام فریبی مذهبی درست همان چیزی است که کشورهای حکومت کننده بر اساس اصول اسلامی بر آن حکمرانی می کنند و دولت خویش را به این صورت زنده نگه می دارند. قدرت تفکر و تدبر را از عامه مردم می گیرند، گروه های مردمی و اجتماعی را دسته بندی می کنند. عده ایی خاص را به انزوا می کشانند تا همچنان نادانی سردمدار باشد و بماند. آنها از هوشیاری و آگاهی مردم واهمه دارند. بنابراین قوه تفکرشان را می خواهند از ریشه بخشکانند تا اثری از آن  باقی نماند و بتوانند همچنان در زیر سایه سیاه مذهب و اسلام جولان بدهند. خرافه پرستی را اشاعه می دهند. و مردم را همیشه نیازمند خودشان می کنند. به زن ها رحم نمی کنند آنها به خوبی می دانند که زن آفرت است و آفریینده” زن در زبان کوردی آفرت خوانده می شود”. اگر بذر امید را در دلش بکارد به راحتی می تواند به سایر اعضای خانواده و زندگی اش منتقل کند و همچون پیچکی سبز دورشان بپیچد تا از تیر رس افکار نارس و پوسیده دورشان کند. بنابراین آنها  سرشت بیمارگونه خود را بیدار می کنند و زن ها را به صورت یک هدف کلی می خواهند از جامعه دور کنند. او را جنس دوم و ضعیف خطاب می کنند. چنان که گویی حقیقتا یک موجود مخالف و متضاد در برابر مرد است. به نام مهملات اسلام گرایی این افکار را میان توده مردم رواج می دهند و حصاری آهنین را دور زن ها می سازند. می گویند اسلام گفته است ، ما بر اساس عقاید اسلام گرایی حکومت می کنیم. شب هنگام قران بر سر بگیرید و خدای ساختگی را به این و آن قسم دهید که شما را عفو کند و از خطای شما بگذرد! باشد که به کار افتد. اما روز بالاخره فرا می رسد و حقیقت همچون آفتاب تابان طلوع می کند دختران و زنان  آگاه شده بالاخره، فریاد آزادی سر می دهند و نمی گذارند مردسالاری بر زندگی شان سیطره کند و آنها را کنار بزند. زن با مرد ارزش برابر دارد و غیر از این هم  نمی تواند باشد. با توجه با این همه بی حقوقی و تبعیضی که در حکومتهایی مانند جمهوری اسلامی ایران  به زنان می شود، ولی زنان تسلیم نشده اند و صدای  زنان ازادیخواه  همه جا شنیده می شود و ما زنان و مردان آزادیخواه در مقابل این تبعیض و نابرابری در جوامع اسلامی ایستاده ایم و خواهیم ایستاد.
عادل لفطه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.