اصل پایستگی یا پایداری

یکی از اصول مهم ، اساسی ، بنیادی ، بدیهی و منطقی در جهان هستی ، اصل پایستگی یا پایداری می باشد.

اصل پایستگی دارای دو بند مهم می باشد.

 

بند 1 – از هیچ ، چیز به وجود نمی آید.

به عبارت دیگر ، هر چیزی دارای منبع و منشا می باشد که از آن به وجود آمده است و ممکن است تغییر شکل یا تغییر نوع داده باشد.

 

برای درک راحت تر این موضوع ، به این مثال دقت کنید.

موجود A حتما دارای منبع و منشا (یا منابع و منشاهایی) می باشد که از آن به وجود آمده است.

نام این منبع و منشا را B می گذاریم.

موجود B حتما دارای منبع و منشا (یا منابع و منشاهایی) می باشد که از آن به وجود آمده است.

نام این منبع و منشا را C می گذاریم.

موجود C حتما دارای منبع و منشا (یا منابع و منشاهایی) می باشد که از آن به وجود آمده است.

نام این منبع و منشا را D می گذاریم.

و …

می بینید که این زنجیره به طور نامحدود و بی نهایت ، ادامه پیدا می کند.

 

بند 2 – هیچ چیزی محو و نابود نمی شود ، بلکه از شکلی به شکل دیگر یا از نوعی به نوع دیگر تبدیل می شود.

موجود A را در نظر بگیرید.

موجود A هیچ گاه محو و نابود نمی شود.

موجود A می تواند به موجود یا موجودات دیگری تبدیل شود.

موجود پیدا شده از Aیا مجموعه ی موجودات پیدا شده از Aرا B می نامیم.

 

موجود B یا مجموعه ی موجودات B ، هیچ گاه محو و نابود نمی شود.

موجود B یا مجموعه ی موجودات B می تواند به موجود یا موجودات دیگری تبدیل شود.

موجود پیدا شده از B یا مجموعه ی موجودات پیدا شده از Bرا C می نامیم.

 

موجود C یا مجموعه ی موجودات C ، هیچ گاه محو و نابود نمی شود.

موجود C یا مجموعه ی موجودات C می تواند به موجود یا موجودات دیگری تبدیل شود.

موجود پیدا شده از C یا مجموعه ی موجودات پیدا شده از Cرا D می نامیم.

و …

 

می بینیم که این زنجیره به طور بی نهایت و بی کران ادامه پیدا می کند.

 

به عنوان مثال ، یک تکه کاغذ را در نظر بگیرید.

اگر این تکه کاغذ را بسوزانیم ، به خاکستر تبدیل می شود و گرما و نور تولید می کند.

این خاکستر و گرما و نور تولید شده ، همگی محصول و نتیجه ی همان کاغذ می باشد و کاغذ از بین نرفته است، بلکه به شکل خاکستر و گرما و نور تبدیل شده است.

 

با توجه به مطالب بالا ، می توان از طریق اصل پایستگی به این نتیجه رسید که جهان هستی ، هیچ حد و مرز و نهایتی ندارد و صحبت از پیدایش و نابودی جهان هستی ، بی معنا می باشد.

زیرا همیشه چیزی باید باشد تا چیز جدید تولید شود.

و همیشه وقتی چیزی ماهیت خود را از دست می دهد ، حتما به چیز جدیدی تبدیل می شود و چیز جدیدی را به وجود می آورد.

 

با توجه به اصل پایستگی ، می توان نتیجه گرفت که زنجیره ی موجودیت در جهان هستی ، به طور بی نهایت و بی کران ادامه پیدا می کند و هیچ گاه آغازی نداشته و پایانی نخواهد داشت.

به بیان دیگر ، می توان گفت که موجودیت موجودات جهان هستی ، بی کران و بی انتها است و هیچ آغاز و پایانی ندارد.

 

نویسنده: Daniel Nilsson

 
 اخبار:
 • روز جهانی خشونت علیه زنان (نقد اسلام)
 • تناقضات قرآن: قسمت دوم
 • زنبارگی محمد
 • ادیان
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • Against World Hijab Day: Hijab is Sexist and Misogynist
 • آیا جنبش اسلام سیاسی رو به نابودی میرود؟
 • 22 August 2020 is being established as the first Apostasy Day by an international coalition of ex-Muslim organisations.
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • خدا را شکر که چادریم. «شهید آزاده نامداری»
 • جامعه اسلامی
 • آزادی دین واعتقاد
 • “نواندیشی اسلامی” از چاه اسلام به چاه عرفان!
 • بكارت، پرده حقارت و بندگى
 •  
   

  © 2008 - 2021 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.