ارتباط بین احکام اسلام و آزار مخالفین چیست؟

ارتباط بین احکام اسلام و آزار خانواده و نزدیکان مخالفین چیست؟

ارتباط بین احکام اسلام و آزار مخالفین چیست؟با حضور: ایمان سلیمانی امیری:زمانشنبه، ۳ اکتبر، ۱۲ مهر۱۳: ۰۰ اروپا مرکزی۱۴:۳۰ تهران#امیرحسین_مرادی#ExMuslimScandinavia#ExMuslimStockholm

Slået op af Central Committee of Ex-Muslims in Scandinavia i Lørdag den 3. oktober 2020

 
 اخبار:
 • تناقضات قرآن: قسمت دوم
 • زنبارگی محمد
 • ادیان
 • نشریه سازمان اکس مسلم
 •  
   سمینارها:
 • آیا جنبش اسلام سیاسی رو به نابودی میرود؟
 • 22 August 2020 is being established as the first Apostasy Day by an international coalition of ex-Muslim organisations.
 • گزارش از فعالیتهای اکس مسلم سوئد در روز جهانی حجاب
 • در مركز سياست در آلمان، در دفاع از حقوق انساني
 •  فعالیتها:
 • در شمال غربی پاریس، اسلامیستها سر یک معلم را از تنش جدا کردند، چرا که او کاریکاتور محمد را به شاگردانش نشان داده بود!
 • چطور شد که مرتد شدم ؟
 • گفتند: به خون شما نیاز داریم،زهرا توتونچی
 • ا خلاقیات در  آتئیسم
 • حزب کمونیست کارگری متفاوت است! در چنبره توجیه اسلام پرستی شاه
 •  
   

  © 2008 - 2020 / تمامی حقوق متعلق به کمپین من از مذهب روی گردانده ام (اکس مسلم) است.