ماه: سپتامبر 2021

  • طالبان مدرن، کابوس زنان افغانستان

    طالبان مدرن، کابوس زنان افغانستان

    از یک سو دولت‌های غرب و شرق به پروپاگاندای تغییرات و اصلاحات اساسی سیاستهای طالبان می پردازند و هر روز یکی پس از دیگری این گروه تروریستی متحجر را رسمیت می شناسند و دست دوستی و همکاری دراز می‌کنن. از سوی دیگر، ماه هاست شاهد بمب گذاری ها در مدارس دخترانه، خوابگاه های دانشجویی، قتل […]