دسته: سلسله گفتارهای فلسفی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی

 • آتئیسم در ایران به چه معناست؟

  آتئیسم در ایران به چه معناست؟

  سلسله گفتارهای فلسفی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی(پادکست یا نسخه شنیداری) موضوع برنامه:آتئیسم در ایران به چه معناست؟ با حضور:فرزانه روشمیلاد رسایی منش برای دیدن این برنامه در YouTube اینجا، و برای دست رسی به نسخه کم حجم و پادکست برنامه در تلگرام اینجا، برای شنیدن برنامه در اسپاتیفای اینجا کلیک کنید.  

 • بررسی اسطوره ای پندار خدای انسان وار

  بررسی اسطوره ای پندار خدای انسان وار

  سلسله گفتار های فلسفی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی موضوع: بررسی اسطوره ای پندار خدای انسان وار و تبار شناسی «خدا سامی» با نگاهی به بحث «ماده زنده و عاملین سیاسی » از منظر جین بنت با حضور: فرزانه روش میلاد رسایی منش زمان: پنجشنبه، ۱۲ خرداد ۲ ژوئن ۱۱:۰۰ اروپا مرکزی ۱۳:۳۰ تهران #ExMuslimScandinavia #اکس_مسلم_اسکاندیناوی […]

 • دست بردهای ادبی عهدعتیق و سپس عهد جدید و قرآن از اساطیر سومری بویژه حماسه گیلگمش

  دست بردهای ادبی عهدعتیق و سپس عهد جدید و قرآن از اساطیر سومری بویژه حماسه گیلگمش

  سلسله گفتار های فلسفی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی موضوع برنامه: دستبردهای ادبی عهدعتیق و سپس عهد جدید و قرآن از اساطیر سومری بویژه حماسه گیلگمش. با حضور: فرزانه روش میلاد رسایی منش زمان: پنجشنبه، ۱۹ مه ۲۹ اردیبهشت ۱۱:۰۰ اروپا مرکزی ۱۳:۳۰ تهران #اکس_مسلم_اسکاندیناوی #ExMuslimScandinavia برای دیدن این برنامه در YouTube اینجا، و برای دست […]

 • عدم ضرورت و عدم کارایی مفهوم خالق در زندگی انسان معاصر از منظر ریچارد داوکینز

  عدم ضرورت و عدم کارایی مفهوم خالق در زندگی انسان معاصر از منظر ریچارد داوکینز

  سلسله گفتارهای فلسفی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی موضوع برنامه: عدم ضرورت و عدم کارایی مفهوم خالق در زندگی انسان معاصر از منظر ریچارد داوکینز با حضور: فرزانه روش میلاد رسایی منش زمان: پنجشنبه، ۱ اردبیهشت ۲۱ آوریل ۱۱:۰۰ اروپا مرکزی ۱۳:۳۰ تهران #ExMuslimScandinavia #اکس_مسلم_اسکاندیناوی برای دیدن این برنامه در YouTube اینجا، و برای دست رسی […]

 • بررسی دین به مثابه بیماری روانی جمعی از منظر فروید

  بررسی دین به مثابه بیماری روانی جمعی از منظر فروید

  سلسله گفتار فلسفی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی موضوع برنامه: بررسی دین به مثابه بیماری روانی جمعی از منظر فروید با حضور: فرزانه روش میلاد رسایی منش زمان: پنجشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴ آوریل ۱۱:۰۰ اروپا مرکزی ۱۳:۳۰ تهران #ExMuslimScandinavia #اکس_مسلم_اسکاندیناوی برای دیدن این برنامه درYouTube اینجا، و برای دست رسی به پادکست و یا نسخه کم […]