رسانه هاي اروپايي و جدال بر سر يک “تکه پوست”

ختنه يک جنايت متاسفانه بسيار مقبول در طول تاريخ بشريت است

فعال اسرائيلي عليه ختنه

در آلمان اعتراضات و مقاومت در مقابل تصميم و يا راي سمبليک احزاب سياسي در پارلمان آلمان اوج گرفته و روز گذشته يک بيانيه اعتراضي ديگر با امضا سازمانهايي نظير نهاد کمک به کودکان در آلمان٬ نهاد پزشکان آلماني براي کودکان و نوجوانان٬ سازمان کودکان قرباني خشونت جنسي ٬ اتحاديه پليس جنايي در آلمان ٬ به دولت آلمان داده شد که در آن اعلام کردند که دولت نميتواند با عجله سر و ته اين بحث را هم آورده و موضوع را خاتمه يافته تلقي کند. آنها در اين بيانيه اعلام کردند که تا دو سال فرصت داده شود٬ همه مباحثات انجام شود و در اين دو سال دولت هيچ اقدامي مبني بر قانوني کردن ختنه انجام ندهد. در عين حال خواهان برگزاري يک ميز گرد با حضورنمايندگان سازمانهاي مذهبي اسلامي و يهودي و سازمانهاي مخالف ختنه از جمله سازمانهاي مدافع حقوق کودک٬ پزشکان روانپزشکان و … شدند.

انوش يک فعال اسراييلي عليه ختنه و مسئول يک سازمان عليه ختنه در اسرائيل در مصاحبه با روزنامه آلماني گفت: ختنه متاسفانه يک جنايت بسيار مقبول و پذيرفته شده درطول تاريخ بشر است. و در اسرائيل نيز تعداد زيادي از ممنوعيت ختنه دفاع ميکنند.

رسانه هاي اروپا در مورد ختنه بحث ميکنند.

دامنه مباحثات بسرعت از آلمان فراتر رفته و رسانه هاي مهم اروپايي و بين المللي در اين مورد بحث ميکنند.

” له تمپس” در مورد تاثيراين تصميم دادگاه کلن بر دادگاههاي ديگر مينويسد ” پانوراما” از ايتاليا هشدار ميدهد که تصميم دادگاه را سياسي بررسي نکنيد . . ” تروو” اين تصميم را ارج مي نهد و ..

سوال اينست که آيا بدلايل مذهبي ميتوان به تن کودک آسيب رساند؟ يا اينکه ممنوعيت ختنه يک حمله به آزادي مذهب است . اين محور مجادلات در رسانه ها است.

در هلند که شش ماه است اين بحث در آنجا مطرح شده دو استاد حقوق در روزنامه ” تروو” از حکم دادگاه کلن دفاع ميکنند.

“تعرض به جسم کودک و تعرض به حق يک انسان در مورد تن و بدن خودش ٬ سنگين تر از وزنه حق آزادي مذهب والدين است که در سالهاي اخيرالبته اين حق مذهبي کمترو کمتر شده است.”

کارل وايدينگر نويسنده اطريشي ميگويد ما خدايان غلط را پرستش ميکنيم خداياني که در مقابل آنها زنان و بچه ها را قرباني ميکنيم و حقوق اقليت ها را زير پا ميگذاريم .اينرا در روزنامه ” پرسه” در وين اطريش اعلام ميکند.

در فرانسه مجله خبري ” له پوينت ” در مورد دعوا بر سر يک تکه پوست مينويسد و از زبان ميشل مارچانو فيلسوف فرانسوي ميگويد : ” ما نبايد بدن انسان را مقدس کنيم . اين بحث که نبايد به تن وبدن افراد دست زد چنان کش پيدا ميکند که ظاهرا نبايد ارگان هاي بدن را به ديگران داد. و مدافعين اين بحث ظاهرا ميخواهند دادن ارگان بدن به ديگران را ممنوع کنند.”

الدو نائوري دکتر کودکان ميگويد ختنه را با اعلام اينکه سمبليک است توجيه ميکنند و ظاهرا دادگاه کلن با اين قانون دوباره دارد سمبلي را ناديده ميگيرد . از نظر او يک روز جامعه بشري از کمبود سمبل ها خواهد گفت و همه اين سمبل ها را که تعرض به جسم و روح است را ممنوع خواهد کرد.

در سويس ” له تمپز” ميپرسد :” آيا اين تصميم مدافع يک حکومت لايسيته و بنيادگرايانه نيست ٬ ضد اسلامي و آنتي سميتيست نيست؟ آيا بايد حق کودک بر بدنش ارجح بر همه حقوق باشد. ارجح بر حق والدين و آزادي مذهب ٬ ارجح بر تربيت کودک؟

او اضافه ميکند که معلوم است که اين بحث در چهارچوب اطراف رودخانه راين در کلن باقي نميماند براي اولين بار در تاريخ يک دادگاه ٬ يک عمل سمبيک و بريدن يک تکه پوست را با زخمي کردن بدن و جرم تلقي ميکند ٬ مسئله اينست که چه چيز مانع خواهد شد دادگاههاي ديگر چنين تصميمي نگيرند؟ ”

گاردين در لندن هم به اين امر ميپردازد . يک مطلب از گيلس فرازر يک مقام مذهبي که خود ش را ختنه کرده اند. او از پيروزي پست انسانگرايان طرفدار هيتلر حرف ميزند و به همه در اين مورد اخطار ميدهد.” !! به اين نوشته او همان شب ۲۰۰۰ نفر با يادداشتهاي کوتاه و کومنتار پاسخ ميدهند ٬ بيش از ۶۰۰ کومنتار با اين مضمون ” وقتي حقوق انساني ختنه ميشوند٬ چه ميگويي؟”

او مينويسد: اول بايد گفته شود که اين يک بحث خوب است اما آلمان کشور مناسبي براي رهبري اين بحث نيست تاريخ نشان ميدهد و همچنين جامعه يهوديان در آلمان ٬ بعد از وقايعي که در آنجا رخ داد مدتها زمان لازم بود که خود را در اين کشور پيدا کند٬ حتي اگر بحث آزادي مذهب هم در بين نبود. دوما اين تصميم دادگاه به قلب نقش مذهب در يک جامعه سکولار حمله ميکند آيا يک جامعه سکولار بايد با حمله به پراتيک مذهبي و مذاهب ديگر براي وحدت خود تلاش کند؟ يا اينکه بايد يک جامعه سکولار با گشاده دستي طرفدار پلوراليسم باشد که در آن مذاهب مختلف شکوفا شوند. يک دادگاه که ختنه کودکان را هم تراز با خشونت قرار ميدهد٬ حداقل انتقاد از اين دادگاه اينست که متوجه حساسيت موضوع نيست بويژه در مقابل کساني که براي هويت مذهبي خودشان اهميت قائلند . درست مثل بحث حجاب در فرانسه يا بحث مناره در سويس .” گاردين ۱۷ جولاي

پانوراما در ايتاليا به قلم مارکو ونتورا

“دولت آلمان که به همراه ايتاليا دوست نزديک اسرائيل است٬ اصلا انگيزه و هدفي ندارد که اين مباحثات و جدلها را راه بياندازد و يک تصوير غلط از خود ارائه دهد. بويژه اينکه بايد اين تاريخ را ديد و همان دادگاه هم بايد تاثيرات اين تصميمات حود را تشخيص ميداد…”

اين جدال تازه آغاز شده است و مدتها ادامه خواهد يافت. از همگان دعوت ميکنيم که در اين جدال اجتماعي مهم که در حقيقت جدالي بر سر حقوق کودکان و جايگاه مذهب در زندگي بشر امروز است فعالانه دخيل شوند.

شوراي مرکزي اکس مسلم- آلمان

۲۱ جولاي ۲۰۱۲

Mina Ahadi
International Committee against Execution
International Committee against Stoning
Email: minaahadi@aol.com
Tel: 0049 (0) 1775692413
http://notonemoreexecution.org
http://stopstonningnow.com/wpress/

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.