ماه: آوریل 2015

  • ما همه فرخنده ایم

    ما همه فرخنده ایم

    ما امروز اينجا تجمع کرده ايم تا خشم و انزجار خود را از قتل وحشيانه فرخنده ۲۷ ساله  به دست تعدادي مرتجع و آدمکش اعلام کنيم. قتل فرخنده در مرکز شهر کابل، در مقابل مسجد شاه دو شمشير، در چند قدمي رياست جههوري، نزديك پارلمان و قوه قضائيه و زير چتر ده ها سفارت خانه و […]