ماه: نوامبر 2015

  • وجود حکم سنگسار در قانون جزایی افغانستان

    وجود حکم سنگسار در قانون جزایی افغانستان

    رضا محبی حکم سنگسار افغانستان سنگسار در قانون جزایی کیفری افغانستان بر اساس ماده 31 و 32 گنجانده شده است ؛ همین حکومت اسلامی افغانستان است که نقدی بر خود قانون سنگسار وارد نمیدانند و سعی در حذف این قانون ضد بشری نمیکنند؛ بلکه دنبال حاشیه هستند که نخست باید مطمئن شوند که آیا رابطه […]

  • رخشانه قربانی دیگر سنگساریکی دیگراز قوانین آسمانی اسلامی

    رخشانه قربانی دیگر سنگساریکی دیگراز قوانین آسمانی اسلامی

    دیروز دیگر بار کلیپی درفضای مجازی منتشر شده که حکایت از سنگساردختری توسط عده ای از افغانهای تندرو یا طالبان صورت پذیرفته ؛باز هم جفایی دیگر این بار نیز بر یک دختر به نام ” رخشانه ” در ولایت غور افغانستان