اين بخش از برنامه اخير نهاد اكس مسلم اسكانديناوي در باب شخص جناب ظريف، و سياست دول غربي در رابطه با جمهوري اسلامي را ببينيد.
نسخه كامل برنامه را ميتواند در كانال تلگرامي و YouTube نهاد اكس مسلم اسكانديناوي ببينيد.
#ExMuslimScandinavia
#اكس_مسلم_اسكانديناوي

https://www.facebook.com/100009645094747/videos/934467113551450/?__xts__%5B0%5D=68.ARA_vFxyS4Vb2RtuQ30-dQdjgDuimKd9RG6JWg4MrW4juiCpbsC9Ib3Hq7KYoBgEm5hwcRXyEMlYBKA0zfOHsuOwL1-o_NlymDGd3UwaSdKTWP1Yuoo5qzA4Ogm0m0ybvhXgFsXdOcBmEBRca5PQmdWVeKHBd4EVTs6lX5rPN_3UvuPcMM209JC_vMMQ3gSpDdJm_4lg57DgUXQbbsj56kNEy-I&__tn__=FFHHH-R

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.