– زنان ناقص العقل ، ناقص الایمان و ناقص الارث هستند … « نهج البلاغه ، خطبه 80 »

 

– و زنان را با آزار رساندن به آنها بر می انگیزید ، هر چند دشنام به شرافت و بزرگواری شما داده ، به سرداران و بزرگانتان نا سزا گویند ، زیرا نیروها ، جانها و خردهای ایشان ضعیف و سست است حتّی در زمانی که زنان مشرک بودند ما را گفته بودند که از آنها دست باز داریم در زمان جاهلیت اگر مردی زنی را با سنگ یا چماق میزد ، بر اثر آن ، او را و بعد از او فرزندانش را سرزنش می نمودند « نهج البلاغه ، نامه ١۴ »

 

– از رای زدن با زنان بپرهیز ، زیرا ایشان را رایی سست و عزمی ناتوان است با پرده نشینی ، نگاه آلوده شان را راه ببند که سخت گیری در پرده نشینی آنان ، ماندگاریشان را افزون کند خارج شدن زنان از خانه بدتر نیست از اینکه کسی را که به او اطمینان نداری به خانه در آوری ( یعنی هر دو اینها به یک اندازه میتواند خطرناک باشد ) اگر توانی کاری کنی که جز تو را نشناسند ، چنان کن کاری که بدور از توان اوست بدو مسپار زیرا زن چون گل ظریف است نه پهلوان خشن گرامی داشتن او را از حد مگذران و او را به طمع میانداز چندان که دیگری را شفاعت کند زنهار از رشک بردن و غیرت نمودن نابجا ، زیرا سبب می شود که زن درستکار به نادرستی افتد و زن به عفت آراسته را به تردید کشاند « نهج البلاغه ، نامه 31 »

 

– زن چون کژدم است که شیرین است گزیدن او .. « نهج البلاغه ، حکمت 58 »

 

– غیرت زن کفر است و غیرت مرد ایمان است ..« نهج البلاغه ، حکمت 119 »

 

– جهاد زن خوشرفتاری با شوهر و اطاعت از اوست … « نهج البلاغه ، حکمت 131 »

 

– بهترین خو های زنان بدترین خو های مردان است که تکبر و ترس و بخل باشدپس هر گاه زن متکبره باشد،سر فرود نمی آورد و هر گاه بخیل و زفت باشد مال خود و شوهرش را نگاه می دارد و هر گاه ترسو باشد از آنچه به او رو آورد می ترسد و دوری می گزیند « نهج البلاغه ، حکمت 227 »

 

– همه چیز زن بد است و بدتر چیزی که در اوست این است که مرد را چاره ای نیست از بودن با او …« نهج البلاغه ، حکمت 230 »

 

جمع آوری شده توسط Daniel Nilsson

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.